SDTK:s styrelse arbetar för högtryck med att få klart planerna för den nya tennishallen. Den befintliga hallens skick är inte gott och dess livslängd begränsad, så vi är i stort behov av en ny hall så fort det bara är möjligt. Den nya hallen kommer att ligga drygt en kilometer norr om nuvarande hall, intill motorvägen strax bortanför Ektorps centrum. Hallar av den här karaktären byggs inte om de inte är fullt finansierade och det är därför vi nu skriver detta brev. Vi vill att just du är med och hjälper till, om du har möjlighet!

Planerna är att bygga en hall med hög kvalitet såväl till utseende, funktion som trivsel och som vi hoppas att vi alla kan vara stolta över i många år framöver. Vi har till slut fått fantastiskt stöd av kommunen som också gärna ser att hallen byggs med kvalitet. Inte minst ser de gärna att hallen får ett sobert sedumtak. Det är högtryck i byggindustrin och vi kämpar nu för att få ihop en anständig byggkalkyl. Preliminärt blir det sex stycken tennisbanor och tre stycken padelbanor. Tanken är att det ska finnas en enklare servering, fina omklädningsrum, tillgång till gym och behandlingsrum men inte minst ett gemensamt nav där medlemmar kan mötas och umgås under trivsamma former. Så fort ritningarna är definitiva läggs de ut på hemsidan, www.sdtk.se. Hallen kommer sannolikt att ägas av ett aktiebolag, Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb AB (SDTK AB), som är ett helägt dotterbolag till SDTK.

Vi kommer att fortsätta att driva dagens uppskattade verksamheter men i utökad omfattning. Vi kommer att verka för jämförelsevis fortsatt attraktiva priser men framför allt vill vi skapa en hall med hög kvalitet, inte bara med avseende på spel, utan som också bidrar till att skapa trivsel och en god klubbanda.

Klubben beräknas ha cirka fyra miljoner kronor i kassan då hallbygget startar. Vi arbetar med att få fram olika typer av bidrag och kommer att försöka hitta lämpliga sponsorer. Vi tror dock att dessa ansträngningar inte kommer att räcka till för att hallbygget ska bli verklighet. Vi vänder oss därför till dig, tennisentusiast och medlem. Vår förhoppning är att många av våra 1 200 medlemmar vill och kan medverka till en finansiering på cirka tio miljoner kronor.

Upplägget är att medlemmen eller dess företag lånar ut pengar till SDTK AB och får sedan återbetalning i takt med SDTK AB:s överskott. Hälften av de tio miljonerna önskar vi låna till 4,5 procents ränta per år i 50 poster à 100 000 kronor. Räntan är fast under hela lånetiden och den måste i dagsläget betraktas som attraktiv. Den andra hälften, fem miljoner, vill vi låna till 2,5 procents ränta per år i 50 poster à 100 000 kronor. Den lägre räntenivån kryddas med ett löfte om att bli prioriterad i kön för önskemål om en specifik abonnemangstid eller önskemål om deltagande i något av gruppspelen. Självklart kan du låna ut större belopp än 100 000 kronor. Eventuellt kan vi också tänka oss lägre belopp. Skulle vi inte få in tillräckligt från medlemmarna kanske vi får vända oss externt. Vi räknar med att behöva ta upp medlemslånen kring halvårsskiftet 2017.
Vi har försökt att hitta en rak och enkel modell som lockar till investering i en ny hall och som samtidigt upplevs som rättvis för medlemmar som inte deltar i finansieringen. Det är viktigt att upplägget inte är för komplicerat vare sig för långivarna eller för låntagaren, för utan tillräckligt kapital blir det helt enkelt inget hallbygge.

Den gamla hallen kommer inte att finnas kvar då vi får en ny. De gamla abonnemangen kommer att sägas upp. Vi har i dagsläget inte bestämt vare sig hur många fasta tider (abonnemang) som kommer att finnas i den nya hallen eller hur abonnemangen ska konstrueras avseende t.ex. längd. I dagsläget har vi 110 abonnemang på tre banor så vi hoppas kunna tillfredsställa många fler medlemmars önskemål i den nya hallen. Uppskattningsvis blir banhyran cirka 25 procent högre än i dagsläget.

När finansieringsfrågorna är lösta kan vi slå fast budgeten för bygget. Hallens slutliga utformning blir beroende av hur väl finansieringsfrågorna löser sig. Det är viktigt både för styrelsen och för klubben och dess medlemmar att budgeten inte överskrids och att den håller hela vägen fram till mål.

Utöver medlemslån, eget kapital, sponsorer och eventuella bidrag ställer kommunen upp med borgen som gör att vi räknar med att kunna finansiera hallen till cirka 70 procent med banklån till gängse ränta.

Alla medlemslån kommer att behandlas på samma sätt vad gäller återbetalning. Lånen från medlemmarna kommer att återbetalas till lika delar så snart SDTK AB får tillräckliga överskott. Du lånar alltså ut pengar till SDTK AB som äger hallen och som kommer att skötas av en kompetens styrelse. Du får god ränta på pengarna. Den enda andra större långivaren är en bank som har en kommunal borgen som säkerhet. SDTK AB förväntas ge ett rörelseöverskott efter de första åren. Vi uppskattar i nuläget att det tar cirka tio år innan samtliga medlemslån är fullt återbetalda, men det kan gå både snabbare och långsammare.

Vi önskar att du mejlar en intresseanmälan till Magnus Lindahl eller Tomas Köhlberg eller fyller i utskickad talong, senast den 30/9, om vilket av förslagen du kan tänka dig. Vill du ta kontakt med någon av oss andra i styrelsen går det också bra och behöver du diskutera något är det bara att ringa eller mejla – se kontaktuppgifter nedan.

Intresseanmälan är inte på något sätt en förbindelse utan endast till för att ge styrelsen en uppfattning om hur stort medlemsintresset är och hur mycket vi kan räkna med att finansiera via medlemslån.

Du är mycket välkommen med egna förslag, frågor och synpunkter och du som kan tänka dig att gå in med större sponsring är mycket välkommen att ta kontakt med styrelsen. Vi bjuder in till ett informationsmöte söndagen den 9 oktober kl. 11.30-13.00 då vi berättar mer om hallprojektet och visar hur den nya hallen är tänkt att se ut. Vi bjuder på en enklare lunchförtäring.

Anmäl dig till eva.nisser@veraciter.se.
Vi ser fram emot att höra av dig. Stort tack på förhand!

Ulf Enander
ulf.enander@swe.se
0733 97 33 02

Eva Nisser
eva.nisser@veraciter.se
0705 18 10 86

Anders Öhman
aohman@outlook.com
0703 11 06 76

Magnus Lindahl
magnus@lindahlduvnas.se
0739 42 00 44

Kenneth Falk
kmfalk@telia.com
0703 13 90 95

Tomas Köhlberg
tomas.kohlberg@gmail.com
0761 40 91 93

Ann-Sofie Sternås
ann-sofie.sternas@telia.com
0730 244 824

Birgitta Held-Paulie
birgitta.held.paulie@nacka.se
0704 31 93 95