Kallelse till extra årsmöte

Tid: måndagen den 4 april kl. 19.00
Plats: Tennishallen

Dagordning:

  • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av protokolljusterare och rösträknare
  • Styrelsens förslag till stadgeändringar (se bifogad kallelse nedan för styrelsens förslag)

Kallelse extra årsmöte