Senaste nytt i anläggningsfrågan

Senaste nytt i anläggningsfrågan

2024-03-22

Till klubbens medlemmar

Eftersom vi drivit anläggningsfrågan i styrelsen under en längre period är det inte märkligt att det uppstår en  del frågor och rykten bland våra medlemmar.Vi vill nu klargöra var vi står i frågan eftersom läget av olika orsaker spetsats till något under året.

Varför en ny hall?

Frågan om en ny hall har drivits under en lång period av flera styrelser. Orsakerna är flera: en hög efterfrågan på speltider, långa köer både till junior- och vuxentennis, bristen och kraven på personal- och gemensamma funktionella utrymmen,bristen på handikappanpassning, ökade krav på miljöeffektivitet, brist på parkeringsplatser mm.

Varför bygger man inte ut befintlig hall?

Styrelserna sedan 2011 prövade först i tre omgångar att få bygga ut på befintlig mark, med en eller två banor. Den politiska viljan att tillåta detta på prickad mark i känslig miljö var emellertid lika med noll.Ungefär samma inställning rådde hos intilliggande grannar med bl a namninsamlingar mm trots att processen gjordes i s k charetteform, dvs i öppenhet och samråd med berörda parter. Inte minst den komplicerade trafikfrågan i området åberopades.

Var ska den nya hallen ligga?

Styrelsen övergav därför utbyggnadsplanerna runt 2016 och sökte mark i närområdet. Till slut fann vi marken intill motorvägen i Ektorp som ägs gemensamt av Skanska och HSB. Detta resulterade i en avsiktsförklaring mellan klubben, kommunen och Skanska HSB, där kommunen köper nödvändig mark av ägaren mot att Skanska HSB erhåller bygganvisning på annan plats i kommunen och vi frånträder vår befintliga tennishall till kommunen. Kommunen upplåter(arrende eller tomträtt) sedan marken till klubben.

Hur många banor har den tänkta hallen?

Planen var från början att bygga en hall med sex tennisbanor och tre padelbanor, och gott om utrymmen för gym, läxläsning, inhyrda terapier,café mm. Kort sagt en modern tennishall i paritet med Djursholm, Näsbypark, Danderyd,Solna, Saltsjöbaden, Järfälla, Solna, Ekerö, Gustavsberg (delvis) m fl.

År 2018 var vi igenom granskning och stod inför ett detaljplanebeslut, antagande och byggstart. Med det då rådande ränteläget hade vi klarat finansieringen. Tyvärr stoppade kommunen processen då man plötsligt ville utreda om man kunde flytta Nacka ishockeyhall till att ligga på taket till vår nya tennishall. Detta i kombination med omfattande dagvattenprocesser med kommunen och Länsstyrelsen fördröjdes processen i ytterligare tre år innan kommunen  lämnade idén om ishockey på halltaket. Hade inte ishockeyidén uppkommit hade vi haft en ny tennishall idag.

När tas beslut om detaljplan?

I nuläget är beslut om ny detaljplan för ”vår” tomt och hall inplanerad till andra halvan av våren vilket skulle kunna innebära att beslutet vinner laga kraft vid halvårsskiftet 2024.

Hur klarar vi finansieringen?

Den finansiering vi hade klarat 2018 skulle vi med hänsyn till ränteläget och ökade byggkostnader inte klara idag. Och marknaden förfinansiering av nya fastigheter är för närvarande mer eller mindre obefintlig.Men förväntad ränteutveckling talar förmodligen för oss.

Har vi alternativa planer?

Med hänsyn till det ekonomiska läget har vi självklart sett över både plan B och C.

Plan B.

Plan B innebär att vi bygger fyra eller fem banor i stället för sex banor och tre padel. Vi skulle då slippa omfattande markarbete och troligtvis skulle dagvattenlösningarna förenklas betydligt. Vi har tagit upp detta som ett alternativ med kommunen och väntar på deras återkoppling.

Plan C.

Plan C innebar först att vi skulle renovera befintlig hall.Eftersom marken successivt ger med sig har vi under året anlitat specialister för att se om detta skulle kunna vara en reservplan. Emellertid har det visat sig att marken kräver pålning i en omfattning som kräver att hallen rivs och en ny byggs upp. I samband med att hallen byggdes på den gamla soptippen erhöll man stora stenar från ett kulvertbygge i närheten som man ”slängde” på marken och sedan asfalterade. Dessutom refereras till en bäckfåra under hallen som kommer från Långsjön och går vidare ner i Duvnäs.

Vi har därför tills vidare uteslutit alternativ C därför att ett nybygge på plats skulle bli väldigt dyrt och vi skulle få ett uppehåll i klubbens verksamhet i ett drygt år eller mer med alla konsekvenser detta skulle få på verksamheten.

Med undantag av marksättningarna har vi som ambition att upprätthålla verksamheten  i hallen genom att genomföra nödvändiga åtgärder, bl a förstärka taket.

Vad kommer en ny hall att kosta?

Den stora hallen är kalkylerad till 130 miljoner plus moms och en mindre hall med fyra till fem banor har vi ännu inte finräknat men erhållit indikationer på 70-80 miljoner plus moms.

Så var står vi nu?

Sammanfattningsvis är läget för närvarande tufft, vi inventerar och utvärderar kontinuerligt våra möjligheter att få till en nödvändig ny tennishall och vill att klubbens hundrade år skall bli ett i sammanhanget positivt år.

Har du idéer eller frågor i sammanhanget så vänd dig gärna till någon i styrelsen eller ännu hellre dyk upp på årsmötet 25 mars.

Med vänlig hälsning

Ulf Enander

Ordförande

Senaste nytt i anläggningsfrågan