Klubbhistoria och årtal

Den 16 juni 1924 bildades Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb på förslag av Torgny Öhman. Sedan början av 1920-talet hade en del ungdomar börjat spela tennis i Saltsjö-Duvnäs, om än i blygsam omfattning. AB Saltsjö-Dufnäs Villatomter hade via Torgny Öhman året innan gratis upplåtit mark vid Gamla Allén för en tennisbana (på samma plats som dagens grusbana 4). Medel att uppföra en betongbana hade insamlats bl.a. genom en lokal revy författad av Bertil “Bertila” Almqvist.

Klubben leddes av en interimsstyrelse fram till den 20 augusti då klubben fick sin första valda styrelse under ledning av ordförande Einar Settervall. Einar befanns vara en synnerligen lämplig person att leda klubben och verksamheten utvecklades väl under de närmaste åren. En bit in på 1930-talet ökade dock intresset för segling bland traktens ungdomar och efter det att Einar Settervall flyttat från Saltsjö-Duvnäs i mitten av 30-talel minskade klubbens aktivitet märkbart. Under åren 1939 till 1943 förde klubben en mycket tynande tillvaro till en del beroende på kriget. Herrarna Olle Ahlberg, Hans Kihlström och J. G. Månsson med flera blåste nytt liv i klubben 1944.

Klubbens första sparade stadgar är troligen från 1949. Under rubriken “ändamål” återfinns bland annat följande: “Dessutom har klubben till ändamål att i mån av möjlighet under vinterhalvåret giva sina medlemmar tillfälle till bordtennisspel”. Av några glada noteringar att döma förtärdes även en del ädla drycker vid dessa tillfällen. Under en annan rubrik, “Medlemmar”, framgår den lokala inriktningen: “Under speciella omständigheter kan dock medlemskap beviljas annan person än i Saltsjö-Duvnäs boende”.

Under 1948 anordnades en insamling i Saltsjö-Duvnäs för att kunna ersätta den då 25 år gamla betongbanan med en modern grusbana. Delvis till följd av den nya banan sköt intresset för tennis åter i höjden och klubbens aktiviteter utökades markant under början av 1950-talet. Resterna av klubbens första bana finns fortfarande under dagens grusbana 4 vid Gamla Allén.

1977 Två utomhusbanor under plasttält står klara vid Långsjön.

1984 Duvnäshallen invigs. De två utomhusbanorna har nu blivit hall. Samma år skänker AB Saltsjö-Duvnäs Villatomter fastigheten med grusbanan vid Gamla Allén till SDTK.

1992 Duvnäshallen byggs ut med en tredje bana.

1998 Omklädnings- och tränarrum byggs ut i hallen.

2008-09 Omfattande renoveringar genomförs i Duvnäshallen.

2010 Ny belysning i tennishallen. Utbyggnad av hallen planeras och dialog med kommunen inleds. En ny struktur för klubbens junior- och vuxenträning etableras i samarbete med klubbens tidigare chefstränare som börjar bygget av en tennisakademi.

2011 Nytt klubbhus vid Gamla Allén invigs.

2014 Äldsta grusbanan, den fjärde, vid Gamla Allén, läggs om inkl. dränering. Efter avslag på ansökan om utbyggnad av hallen vid Bävervägen söker klubben tomt för total nybyggnad.

2015 Ny hall planeras invid motorvägen i norra Ektorp.