Föreningspolicy

Denna föreningspolicy utgör värdegrunden i SDTK:s arbete. Dokumentet kräver uppdatering allteftersom förändringar sker i och runt klubbens verksamhet.

SDTK verkar för en sund och utvecklande idrottsutövning. I denna strävan följer SDTK riktlinjer och anvisningar från Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt från Svenska Tennisförbundet (SvTF).

För SDTK:s ungdoms- och juniorverksamhet är RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott vägledande för arbetet kring:

- Träning och tävling
- Ledarskap
- Delaktighet
- Trygghet och säkerhet

Alkohol- och droger
Inom SDTK:s anläggningar och juniorverksamhet tillåts inget bruk av alkohol och droger. Undantag ges dock för alkohol för medlem över 18 år, på av styrelsen sanktionerad föreningsfest eller liknande. Användning av narkotika och dopningsmedel är ett brott enligt svensk lag och kommer att polisanmälas.

SDTK tecknar inte sponsoravtal med eller säljer annonsplatser till företag som direkt uppmuntrar till tobaks- eller alkoholkonsumtion. Om medlem under 18 år bryter mot SDTK:s alkohol- och drogpolicy kallas denne till samtal med ansvarig tränare, och föräldrarna kommer att informeras. Ledare eller tränare som uppenbart bryter mot policyn kan komma att befrias från sitt uppdrag för SDTK.

Mobbning och kränkning
SDTK ställer sig bakom Svensk Idrotts värdegrund som bygger på glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt till deltagande samt rent spel. Denna värdegrund innebär bland annat att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar och att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår verksamhet (idag är anläggningen inte handikappanpassad men om planerna för en ny hall realiseras kommer den att möjliggöra handikapptennis). Rent spel och ärlighet innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Det betyder att verka mot fusk, dopning mobbning, trakasserier och våld.

Tränarna måste aktivt skapa en god stämning i juniorgrupperna och inför varje hösttermin tala med juniorerna om SDTK:s värdegrund. Om mobbning, kränkning eller fusk förekommer skall grupptränaren, aldrig assisterande tränare, som upptäckt det, omedelbart ta ett enskilt samtal med den utsatte respektive den som mobbat eller kränkt samt informera föräldrarna och huvudtränaren.

En uppföljning måste göras för att se om problemet försvunnit eller ej. Kvarstår problemet skall grupptränaren tillsammans med huvudtränaren ha ett möte med föräldrarna. Om problemet inte därefter är löst informeras styrelsen. Vid behov tar SDTK hjälp av Friends eller motsvarande typ av organisation. Vid misstanke om allvarliga brott kontaktar styrelsen sociala myndigheter.

Jämställdhet
Inom SDTK ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Resurser ska fördelas rättvist både avseende olika spelformer och tävlingsmöjligheter. Träning och tävling anpassas efter individernas behov. Styrelse och kommittéer ska så långt möjligt bestå av ungefär lika många kvinnor som män. SDTK eftersträvar att ha både kvinnliga och manliga tränare.

Skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet
All fysisk träning måste bedrivas på ett sunt sätt och med god teknik. SDTK:s tränare har för uppgiften lämplig utbildning och ger alltid instruktioner om uppvärmning och stretching. I tennisträningen ingår också gym- och löppass, allt i syfte att förhindra skador och stärka fysiken. För tävlingsjuniorer ska det finnas instruktioner på vad de ska förbereda inför tävling och vad de ska medföra under tävling om de skulle skada sig.

SDTK har hjärt- och lungräddningsmaskin. Tränare, ledare och styrelse ska genomgå utbildning.
SDTK har tecknat olycksfallsförsäkring för medlemmar som vistas i våra anläggningar.

Ledarutveckling
Alla tränare ska genomgå ledarutbildning. Tränarteamet har kontinuerliga genomgångar för att hålla en toppkvalitet och följa med i utvecklingen inom sporten. Ungdomar som ska träna de yngsta måste även de genomgå en ledarutbildning.
Personalen uppmuntras att delta i relevanta utbildningar, seminarier och kurser.

Ungas delaktighet och inflytande
Ungdomsverksamheten utgör SDTK:s största område. Juniorerna uppmuntras att ta ansvar för sin tennisutveckling.
Medlem som fyllt 15 år har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

Antagen på årsmötet 2016-03-21
Tillägg antaget på extra årsmöte 2016-10-24